Cam Vinh Kỳ Yến là đội ngũ những người trẻ tâm huyết theo đuổi nông nghiệp thuận tự nhiên, bắt đầu xây dựng mô hình trang trại cam sinh thái, không hóa chất làm mẫu với 5ha.